Zanim zrezygnujesz zobacz co tracisz...

Autorzy: Michał Pokrywczyński, Przemysław Jabłoński, Bartek Nowakowski, Sebastian Jankowski, Konrad Frydrych, Szymon Gołdyn.

Pomoc w związku ze stratami ponoszonymi w wyniku negatywnych zdarzeń atmosferycznych

czwartek, 27 czerwca 2019
Marcin Żyliński

6 czerwca 2019 r. przyjęta została Uchwała Nr 50/2019 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 (Dz.U. poz. 1075).

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dzieci i uczniów z terenów dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych podjęło następujące działania:

1. pomoc materialna w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne, Beneficjentami pomocy finansowej będą dzieci realizujące w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych – jeśli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn.zm. ) w wysokości do 6 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2019 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:

1) 500 zł – w przypadku otrzymania przez rodzinę dziecka/ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3 000 zł;

2) 1 000 zł – w przypadku otrzymania przez rodzinę dziecka/ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.

 

2. pomoc w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, W przypadku pomocy udzielanej w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego beneficjentami będą uczniowie, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2019 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu, pomoc będzie udzielona, jeżeli rodzice ucznia (prawni opiekunowie), rodzice zastępczy, opiekunowie faktyczni w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn zm. ) lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni uczeń złożyli oświadczenie o stratach poniesionych w 2019 r. w wyniku żywiołu, które zostało potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie:

1) wystąpienia żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz

2) szacunkowego rozmiaru strat, uprawniających do otrzymania zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.

 

3. pomoc w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, Udzielana będzie:

- dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

- uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn.zm. ) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245)

jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2019 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Pomoc w formie zajęć udziela się tym uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

Wysokość uruchamianych środków na organizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla poszczególnych gmin w województwie jest obliczana jako suma iloczynu kwoty 500 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach oraz iloczynu kwoty 1 000 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności.