Dyrekcja

 

Jarosław Wasilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole sprawuję od 2017 roku. Odpowiadam za organizację pracy szkoły. Nauczyciele, z którymi mam przyjemność pracować, realizują wiele projektów z dziedziny motoryzacji, ekologii i informatyki. Młodzież ucząca się w Zespole Szkół Technicznych ma możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach oraz pracować z wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, brać udział w wycieczkach dydaktycznych, konkursach, turniejach, projektach interdyscyplinarnych, w cyklicznych wyjazdach na EkoMoto-Szkołę i w wielu innych innowacyjnych przedsięwzięciach. Praca zarówno z nauczycielami jak i młodzieżą daje mi na co dzień ogromnie dużo satysfakcji.

 

Katarzyna Poronin - Wiecedyrektor

Moje życie zawodowe niemalże w całości związane jest z Zespołem Szkół Technicznych w Kole. Rozpoczęłam tu pracę jako nauczyciel bibliotekarz, potem łączyłam ją z pracą nauczyciela wiedzy o kulturze i języka polskiego. Dziś pełnię funkcję wicedyrektora, co przywodzi mi na myśl słowa Josepha Conrada, iż w życiu „zawsze zdarza się to, czego nie oczekujemy”. Do moich obowiązków należy opieka nad kształtowaniem prawidłowego procesu dydaktycznego i wychowawczego młodzieży z klas liceum i technikum. Odpowiedzialna jestem również za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dojrzałości. Zadania te wymagają ode mnie ścisłej współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkoły. Wierzę jednak, że wspólny cel, jakim jest dobro ucznia sprawi, że współpraca ta przebiegała będzie w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

 

Paweł Rutkowski - Wicedyrektor

Jestem absolwentem Zespołu Szkół Technicznych w Kole, w którym od 2007 roku pełnię funkcję wicedyrektora. Do moich obowiązków należy sprawowanie opieki dydaktycznej i wychowawczej nad wszystkimi uczniami (od 1 września 2017 r.) Branżowej Szkoły I stopnia. To w tym typie szkoły młodzież kształci się, aby zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe. Pełnię również funkcję kierownika Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych w Kole. Od roku 2008 zajmuję się organizacją i przeprowadzaniem egzaminów zawodowych – obecnie to egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Ponadto uczę teoretycznych przedmiotów samochodowych. Praca w Zespole Szkół Technicznych w Kole daje mi wiele satysfakcji. Moją pasją jest motoryzacja i sport.

 

Jan Janicki - Kierownik Pracowni Zajęć Praktycznych

Funkcję Kierownika Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole pełnię od 2007 roku. Z warsztatami związany jestem jednak dłużej, bo już od 1992 roku. Jestem nauczycielem praktycznej nauki zawodu, nauki jazdy oraz posiadam uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Nadzoruję przygotowanie uczniów do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wspólnie z uczniami i nauczycielami współpracuję przy realizacji projektów z dziedziny motoryzacji i techniki. Projekty te budzą wśród młodzieży ogromne zainteresowanie. Dużym zainteresowaniem cieszy się również współorganizowany przeze mnie turniej motoryzacyjny. Te wydarzenia dają mi dużo przyjemności i satysfakcji. Nie bez znaczenia jest również przyjazna atmosfera panująca wśród nauczycieli, jak również ogromne ich zaangażowanie w realizację wspólnych projektów.