Serwis tematyczny: Technikum Ochrony Środowiska

O Nas - ochrona środowiska

Technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Zadania zawodowe

 • prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie
 • określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka
 • oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby
 • określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
 • wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych
 • badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń
 • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi
 • obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej
 • posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad
 • wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej
 • przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska

Przedmioty zawodowe

 • podstawy techniki
 • biologia i ekologia
 • ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
 • gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja
 • ochrona wód
 • pracownia badań laboratoryjnych
 • użytkowanie komputerów
 • prawo i ekonomika w ochronie środowiska
 • praktyka zawodowa
 • badanie i ocena stanu środowiska

Przygotował: K.Kałek