Fryzjer

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Atuty zawodu fryzjer

Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług czyli wśród klientów. Fryzjerzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych fryzjerów, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej. W ZSZ bardzo istotne jest kształcenie praktyczne. W ciągu 3 lat będzie ono stanowić 60% czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka odbywać się będzie u pracodawcy, w wybranym zakładzie fryzjerskim, w którym uczniowie otrzymują wynagrodzenie za każdy miesiąc pracy. W ZSZ nauczysz się:

  • jak praktycznie wykonywać zawód,
  • jak przygotować się do zbudowania własnej firmy,
  • jak wykorzystać język obcy w pracy zawodowej.
Perspektywy dalszego kształcenia

Jako absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia.

  • Możesz uzupełnić wykształcenie średnie – wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Możesz rozpocząć tam naukę od razu od klasy drugiej. Jeśli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.
  • Możesz zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
  • Jeśli zechcesz uzyskać tytuł technika, możesz uzupełnić kwalifikacje w danym zawodzie i zdać egzamin zawodowy oraz uzyskać wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (rozpoczynając naukę od klasy drugiej). Spełnienie tych warunków pozwoli ci otrzymać dyplom technika. Możesz też przystąpić do matury i kontynuować edukację na studiach wyższych.
Przyszła praca

Fryzjer zatrudnienie znajdzie w każdym salonie fryzjerskim. Może także otworzyć swój własny zakład. Poza tym może również pracować na planach filmowych i zdjęciowych, w teatrach, czy w telewizji.

Charakterystyka
Typ szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracujących
Zawód: Fryzjer
Czas trwania nauki: 3 lata
Egzaminy Egzamin zawodowy
Języki obce: Język rosyjski
Przedmioty zawodowe Podstawy fryzjerstwa
Techniki fryzjerskie
Podstawy działalności usługowej
Zajęcia praktyczne

Przedmioty teoretyczne są realizowane w szkole, natomiast zajęcia praktyczne (praktyka) są realizowane u pracodawcy, z którym uczeń podpisuje umowę.
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: Język polski
Historia
Język obcy nowożytny
Matematyka
Materiały dodatkowe