Klasa wielozawodowa

Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń, który ma podpisaną umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu w dowolnym zakładzie oraz dowolnym kierunku kształcenia( każdym zawodzie).

Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się na terenie Szkoły.

Naukę przedmiotów zawodowych-teoretycznych prowadzą Ośrodki Doskonalenia Zawodowego wskazane przez Szkołę w wyznaczonych terminach w czasie roku szkolnego.

Liczba miejsc— 24