Sprzedawca

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Atuty zawodu sprzedawca

Sprzedaż to siła napędowa każdej firmy. Handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Większość firm oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych wymaga również udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży, a także wykształcenia kierunkowego, zależnego od rodzaju sprzedawanych produktów lub usług. Cenne są również umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów. W Branżowej Szkole I Stopnia bardzo istotne jest kształcenie praktyczne. W ciągu 3 lat będzie ono stanowić 60% czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka odbywać się będzie u pracodawcy, w wybranej placówce handlowej, w której uczniowie otrzymują wynagrodzenie za każdy miesiąc pracy. W Branżowej Szkole I Stopnia nauczysz się:

  • jak praktycznie wykonywać zawód,
  • jak przygotować się do zbudowania własnej firmy,
  • jak wykorzystać język obcy w pracy zawodowej.
Perspektywy dalszego kształcenia

Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia nie zamyka Ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia.

  • Możesz uzupełnić wykształcenie średnie – wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Możesz rozpocząć tam naukę od razu od klasy drugiej. Jeśli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.
  • Możesz zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
  • Jeśli zechcesz uzyskać tytuł technika, możesz uzupełnić kwalifikacje w danym zawodzie i zdać egzamin zawodowy oraz uzyskać wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (rozpoczynając naukę od klasy drugiej). Spełnienie tych warunków pozwoli ci otrzymać dyplom technika. Możesz też przystąpić do matury i kontynuować edukacje na studiach wyższych.
Przyszła praca

Sprzedawca może być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej (bez względu na jego standard i stosowaną formę sprzedaży) a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Charakterystyka
Typ szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracujących
Zawód: Sprzedawca
Czas trwania nauki: 3 lata
Egzaminy Egzamin zawodowy
Języki obce: Język rosyjski
Przedmioty zawodowe Towaroznawstwo
Organizacja sprzedaży
Obsługa klienta
Podstawy działalności handlowej
Zajęcia praktyczne w punktach sprzedaży detalicznej

Przedmioty teoretyczne są realizowane w szkole, natomiast zajęcia praktyczne (praktyka) są realizowane u pracodawcy, z którym uczeń podpisuje umowę.
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: Język polski
Historia
Język obcy nowożytny
Matematyka
Materiały dodatkowe