Ułatwienia dostępu

Technikum Ochrony Środowiska

Zastanawiasz się czy warto? Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów w tej dziedzinie! Absolwenci Technikum są dobrze przygotowani do tego, aby kontynuować naukę na wymarzonych studiach oraz aby wykonywać pracę zawodową i aktywnie funkcjonować na rynku pracy.

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:
jak oceniać stan i zasoby środowiska
sposoby ochrony wód, powietrza i gleby
formy ochrony przed hałasem
sposoby gospodarki odpadami
jak monitorować środowisko
jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej
jak podejmować i prowadzić działalność gospodarczą

Wybierając ten zawód masz możliwość zatrudnienia w:
Organach administracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska
Stacjach sanitarno-epidemiologicznych
Działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
Miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
Stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków

Liczba miejsc— 24

Przedmioty rozszerzone-- geografia

Zdobywane kwalifikacje zawodowe
CHM.05. Ocena stanu środowiska. Planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

Praktyki zawodowe
Praktyka zawodowa może odbywać się w: pracowniach szkolnych, ośrodkach badań i kontroli środowiska, terenowych organach administracji rządowej, wydziałach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów, pracowniach ochrony środowiska biur projektowych, oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Istnieje możliwość odbywania praktyk międzynarodowych w ramach Programu Erasmus.

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru