Technikum Ochrony Środowiska

Technikum ochrony środowiska to kierunek, który kompleksowo wyposaży Cię w umiejętności oceniania stanu środowiska, planowania i realizowania zadań na rzecz jego ochrony. W dobie zmieniających się warunków klimatycznych i systematycznej dewastacji naszej planety, technikum ochrony środowiska to najlepszy wybór

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

  • jak oceniać stan i zasoby środowiska
  • sposoby ochrony wód, powietrza i gleby
  • formy ochrony przed hałasem
  • sposoby gospodarki odpadami
  • jak monitorować środowisko
  • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej
  • jak podejmować i prowadzić działalność gospodarczą

Liczba miejsc— 24

Przedmioty rozszerzone-- geografia

Zdobywane kwalifikacje zawodowe

CHM.05. Ocena stanu środowiska. Planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa może odbywać się w: pracowniach szkolnych, ośrodkach badań i kontroli środowiska, terenowych organach administracji rządowej, wydziałach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów, pracowniach ochrony środowiska biur projektowych, oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Istnieje możliwość odbywania praktyk międzynarodowych w ramach Programu Erasmus.