ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Historia

Szkolnictwo zawodowe w Kole swymi początkami sięga XIX wieku. U schyłku tego stulecia powstała w Kole Szkoła Handlowa, która w 1904 roku otrzymała prawa rządowe. Prawnym jej właścicielem był magistrat miasta. W początkach XX stulecia utworzono niedzielną szkołę rzemieślniczą, przeznaczoną wyłącznie dla terminatorów rzemieślniczych. Nieukończenie je wstrzymywało możliwość wyzwolenia terminatora na czeladnika. W okresie międzywojennym w Kole nie było średniej szkoły zawodowej. Istniała tylko z przerwami Dokształcająca Szkoła Zawodowa, która mimo zabiegów władz oświatowych i gospodarczych nie osiągnęła właściwego poziomu z powodu niskiej frekwencji uczniów.

Po okresie okupacji niemieckiej, na polecenie władz szkolnych przystąpiono do tworzenia i organizacji nowej szkoły. Zadanie to władze oświatowe powierzyły Kazimierzowi Bonkowskiemu, który został jej pierwszym kierownikiem. 1 października 1945 roku, na podstawie przedwojennych przepisów oświatowych, oficjalnie rozpoczęła działalność dydaktyczną Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. Ta data stanowi początek ponad sześćdziesięcioletniej historii Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

W roku szkolnym 1945/46 została uruchomiona tylko jedna klasa koedukacyjna dla uczniów rzemiosła z miasta Koła. Początkowo zajęcia lekcyjne odbywały się jedynie trzy razy w tygodniu. Od roku 1946/47 szkoła liczyła już trzy klasy: wstępną, pierwszą i drugą. W tych pierwszych, trudnych latach powojennych grono pedagogiczne stanowili Kazimierz Bonkowski, Franciszka Bonkowska, Stanisława Jaworska, Lubomira Kozłowska, Pelagia Łazarek, Anna Pyszkowa, Lucjan Lewandowski, Aleksander Tomczyk oraz księża – Leon Dębowski i Franciszek Lubecki. Zdobywanie wiedzy było utrudnione z powodu braku podstawowych podręczników i braku możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Pomimo wielu kłopotów trud nauczycieli nie został zmarnowany. Zarysowała się możliwość przekształcenia szkoły w szkołę średnią o programie zbliżonym do programu gimnazjum.

12 lutego 1947 roku szkoła została przemianowana na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, co przyczyniło się do podniesienia jej rangi w lokalnym środowisku. Rok szkolny 1947/48 był pierwszym po wojnie rokiem, w którym pierwsi absolwenci ukończyli szkołę. 26 czerwca 1948 roku świadectwo ukończenia szkoły otrzymało trzynastu absolwentów. We wrześniu 1948 roku stanowisko kierownika szkoły objął Henryk Pluciński. Pełnił je zaledwie trzy miesiące, gdyż w grudniu tego roku objął funkcję sekretarza PZPR we Wrześni. Jego następcą został Szczepan Mamuński. Nowy kierownik korzystając z pomocy specjalistów i doradców z Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego nakreślił plan rozbudowy szkoły, w tym budowy warsztatów szkolnych. Ich otwarcie (w budynku przy ulicy Sienkiewicza 19), nastąpiło 30 października 1949 roku.

Zwiększała się liczba uczniów i klas. W roku szkolnym 1949/50 zorganizowano sześć klas, a w roku 1957/58 już jedenaście. Były to klasy o profilach: mechanicznym, elektrycznym, odlewniczym i ogólnozawodowym. W roku 1951 szkoła znów zmieniła nazwę, stając się Zasadniczą Szkołą Zawodową. Od 1 września 1960 roku dyrekcja szkoły z polecenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego objęła nadzór pedagogiczny nad Zasadniczą Szkołą Zawodową w Dąbiu. 1 stycznia 1961 roku obie szkoły zostały połączone w jedną jednostkę administracyjną pod zarządem dyrekcji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kole. Stan taki istniał do 1966 roku.

W 1969 roku, w związku z przejściem Szczepana Mamuńskiego na emeryturę, nowym dyrektorem został Marian Józefowski. We wrześniu 1971 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kole uruchomiono nowy typ szkoły - Liceum Zawodowe, kształcące w specjalnościach: mechanik obróbki skrawaniem, mechanik budowy maszyn, mechanik urządzeń hydrauliczno-pneumatycznych, mechanik samochodowy. Kolejnym ważnym wydarzeniem za kadencji dyrektora Józefowskiego było przeniesienie siedziby szkoły do nowego budynku mieszczącego się przy ulicy Kolejowej 11 (szkoła funkcjonuje w nim do dnia dzisiejszego), co nastąpiło w 1972 roku.

28 sierpnia 1973 roku, na podstawie zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kole została przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych. W jego skład weszły następujące typy szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca Specjalna, Technikum Chemiczne. W maju 1975 roku w Zespole Szkół Zawodowych po raz pierwszy przeprowadzony został egzamin dojrzałości, do którego przystąpiło 24 abiturientów Liceum Zawodowego.

W sierpniu 1975 roku dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych został Ryszard Kwiatkowski. Funkcję tą pełnił do sierpnia 1991 roku, czyli do momentu przejścia na emeryturę. Pod jego kierownictwem Zespół powiększał się o nowe typy szkół. We wrześniu 1975 roku uruchomiono Technikum Wieczorowe dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a w roku szkolnym 1978/79 rozpoczęto naukę w pięcioletnim Technikum Samochodowym na podbudowie Szkoły Podstawowej oraz w trzyletnim Technikum o tej samej specjalności, ale na podbudowie Szkoły Zawodowej. Wreszcie, we wrześniu 1984 roku uruchomiono trzyletnie Technikum Mechaniczne na podbudowie Szkoły Zawodowej.

W lata dziewięćdziesiąte XX stulecia szkoła wkroczyła z nową dyrekcją. W lipcu 1991 roku kolejnym dyrektorem Zespołu Szkół został Pan Janusz Kowarski. Mimo trudnej sytuacji szkolnictwa i braku finansów pod nowym kierownictwem zaczął się zmieniać wygląd wewnętrzny szkoły. Rozpoczęto odnawianie i remontowanie sal lekcyjnych. Po wprowadzeniu nowego przedmiotu nauczania - informatyki, pojawiły się w szkole komputery, które umieszczono w nowopowstałych pracowniach. Dzięki temu w 1993 roku można było uruchomić dwuletnią Szkołę Policealną o specjalności technik informatyk, a w latach następnych: Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją oraz Technikum Informatyczne. Innymi typami szkół, które pojawiły się w Zespole były: Technikum Ochrony Środowiska, Technikum dla Dorosłych na podbudowie Szkoły Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcące.

Szkoła jeszcze dwukrotnie zmieniała swoją nazwę. W 2002 roku Zespół Szkól Zawodowych przekształcił się w Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Zawodowych, a od 1 listopada 2006 roku nosi nazwę Zespół Szkół Technicznych. Od dnia 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym szkoły jest Starostwo Powiatowe w Kole.

W 2016 roku nastąpiła zmiana dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Od 1 września 2016 do 30.06.2017 roku funkcję tę pełnił Pan Tomasz Mikusik.

We wrześniu 2017 roku miała miejsce ponowna zmiana kadry zarządzającej. Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych został Pan Jarosław Wasilewski, wcześniej pełniący funkcję wicedyrektora.

W październiku 2018 roku miało miejsce ważne dla szkoły wydarzenie. W budynku Warsztatów Szkolnych, które przeszły gruntowny remont i modernizację, otwarto kilka pracowni zajęć praktycznych. Od tego momentu uczniowie klas technicznych i branżowych mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych w następujących pracowniach:

  • pracowni CNC,
  • pracowni diagnostyki samochodowej,
  • pracowni sprzedawców,
  • pracowni elektroniki i elektrotechniki,
  • pracowni budowy samochodów,
  • w 3 pracowniach informatyki,
  • pracowni chemicznej.

Ponadto w budynku ZST wyposażono i oddano do użytku dwie pracownie: pracownię podstaw konstrukcji maszyn i pracownię chemiczną.

Nasza szkoła uzyskała akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do przeprowadzania egzaminów zawodowych dla młodzieży uczącej się w następujących kierunkach: technik informatyk, technik ochrony środowiska, technik pojazdów samochodowych i sprzedawca. W ZST będą również przeprowadzane egzaminy teoretyczne we wszystkich kierunkach Szkoły Branżowej I stopnia. W najbliższym czasie planowane jest uzyskanie akredytacji do przeprowadzania egzaminów praktycznych dla mechanika pojazdów samochodowych oraz operatora obrabiarek skrawających CNC.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl